Temperaturkoll

Vi kastar en blick på planeten och politiken 2016. Hit har vi kommit sedan COP21 och Paris.

“Genom den historiska takt som länder ansluter sig till Parisavtalet ökar sannolikheten betydligt för att det ska träda i kraft, men det återstår en enorm klyfta mellan vad avtalet kräver och vad världens regeringar faktiskt gör för att uppfylla dessa mål”

May Boeve, 350.org Executive Director

Foto av Cherri Foytlin, 14 august 2016 i Louisiana
Fossil Free Berlin
Foto av Dallas Goldtooh

--

--

350 is a global org that's inspiring the world to rise to the challenge of the climate crisis. This blog is a look behind the scenes at how we do that.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
350.org

350 is a global org that's inspiring the world to rise to the challenge of the climate crisis. This blog is a look behind the scenes at how we do that.